O firmie

Historia

Początki komunikacji miejskiej w Koszalinie sięgają pierwszych lat XX wieku. Jak to najczęściej w dziejach historii bywało doraźne potrzeby (czasami wręcz prozaiczne) były motorem społecznego postępu i rozwoju.

W 1910 roku Koszalin sposobił się do wielkiej prestiżowej wystawy rolniczo-przemysłowej. Ówczesne władze zdecydowały, że gości z dworca na teren wystawy przywiezie tramwaj. Tak powstała pierwsza elektryczna trakcja tramwajowa (niespełna 27 lat po pojawieniu się takowej w Europie). Dalszy rozwój komunikacji zbiorowej następował już szybko i konsekwentnie. W połowie 1913 roku wybudowano pierwszą podmiejską kolej plażową, która w powszechnym odczuciu znakomicie przybliżyła miasto Koszalin do Bałtyku.

Jakkolwiek koszalinianie bardzo sobie cenili użytek z dobrze funkcjonującej komunikacji tramwajowej to jednak ze względów urbanistycznych (wąskie ulice) oraz militarnych (przejezdność dróg w związku z przygotowaniami do wojny) zdecydowano o zastąpieniu jej liniami autobusowymi. Pierwszą linię autobusową uruchomiono w połowie 1935 roku a dwa lata później po Koszalinie kursowało dziennie 7 autobusów. Okres wojny to kompletnie zniszczona infrastruktura miasta w tym również ciągi komunikacyjne.

Wreszcie przychodzi dzień 15 października 1949 r., który zapisał się w kronikach historycznych jako oficjalna data uruchomienia Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Koszalinie. A później – jak to zwykle bywa – następują trudne początki i niełatwa stabilizacja, wreszcie rok 1975 a wraz z nim kolejny przypadkowy zbieg okoliczności; centralne dożynki w Koszalinie. Skorzystało miasto, zyskała również komunikacja miejska; nowa baza, nowe zaplecze administracyjne, zmodernizowany tabor przewozowy.

Dalsze lata to kolejne przekształcenia organizacyjno-strukturalne w wyniku których powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej przekształcone następnie w Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie (zakład budżetowy).

Wreszcie 1 września 1997 roku w miejsce zakładu budżetowego powołana zostaje spółka skarbu miasta p.n. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie.

Rozpoczyna się etap szczególny w historii rozwoju zbiorowej komunikacji miejskiej. Nowy Zarząd Spółki z właściwą sobie energią i zaangażowaniem przystępuje do opracowania założeń programowych w zakresie restrukturyzacji wszystkich kluczowych segmentów funkcjonowania Firmy, po to by później z równą konsekwencją wdrażać je w codziennej działalności gospodarczej.

Na rezultaty nie trzeba było długo oczekiwać:

 1. zracjonalizowane zatrudnienie
 2. usprawniony system gospodarki zaopatrzeniowej i warsztatowej
 3. udoskonalone struktury organizacyjne i zarządzania (w tym system zarządzania jakością)
 4. zmodernizowany i unowocześniony tabor przewozowy
 5. zrestrukturyzowane przychody i zracjonalizowane koszty

Wszystko to przynosi wymierne efekty liczone w milionach złotych.

Dziś Spółka jest Firmą o zupełnie odmiennym obliczu; unowocześniona, oparta na solidnych podstawach majątkowych i finansowych z powodzeniem egzystująca na lokalnym rynku transportowym. Swe usługi przewozowe realizuje na obszarze m. Koszalina i gmin ościennych obsługując:

 • 15 linii miejskich
 • 3 linie podmiejskie

W roku 2017 tabor autobusowy zrealizował 3 133 689 wozokm, przewożąc około 19 333 000 pasażerów. Troszcząc się nieustannie o bezpieczeństwo i wysoką jakość świadczonych usług Spółka systematycznie unowocześnia i modernizuje posiadany tabor przewozowy dostosowując go do najwyższych standardów technicznych i organizacyjnych. Aktualnie potencjał transportowy obejmuje 70 pojazdów z czego:

 • 83% to autobusy niskopodłogowe;
 • 100% to autobusy spełniające normy Euro.

Wyrazem uznania dla osiągnięć i dorobku Firmy są prestiżowe tytuły i wyróżnienia zdobyte na przestrzeni wielu lat oraz wysokie oceny uzyskiwane w sondażowych badaniach opinii publicznej.

Na terenie zajezdni autobusowej działa również Stowarzyszenie Miłośników Komunikacji Miejskiej. To w tym miejscu prowadzone jest przez nie Muzeum Komunikacji Miejskiej w Koszalinie.

Zintegrowany System Zarządzania

Polityka Zarządzania

Misja i wizja MZK Sp. z o.o. w Koszalinie

Misją Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie jest zapewnienie wysokiej jakości usług transportu zbiorowego mieszkańcom Koszalina i gmin sąsiednich poprzez sprawną obsługę transportową realizowaną za pomocą niezawodnych autobusów, przy dostosowaniu ich częstotliwości i dostępności do preferencji i oczekiwań pasażerów.

Wizja MZK Sp. z o.o. w Koszalinie to:

 • sprawny i bezpieczny transport mogący obsłużyć wszystkich potencjalnych pasażerów;
 • nowoczesny i ekologiczny tabor zapewniający zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko;
 • realizowanie działań zapobiegających: zanieczyszczeniom środowiska naturalnego przez nadzorowanie aspektów środowiskowych oraz wypadkom i chorobom zawodowym;
 • komunikacja miejska jako realna alternatywa dla podroży realizowanych własnym samochodem osobowym,
 • efektywność – przy posiadanych środkach – wykorzystania posiadanego zaplecza technicznego,
 • przyjazne środowisko pracy dla pracowników, umożliwiające prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań, realizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji,

Zapewnieniem realizacji Polityki ZSZ JŚB jest zaangażowanie wszystkich pracowników Spółki w realizację oraz ciągłe doskonalenie procesów, przestrzeganie obowiązujących regulacji prawnych oraz dostępność urządzeń i środków finansowych.

Zintegrowany System Zarządzania JŚB opisano w  Księdze ZSZ JŚB, procedurach i  instrukcjach wewnętrznych, a zarządza nim Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ.

Niniejsze Polityka jest znana wszystkim pracownikom, dostępna opinii publicznej oraz okresowo przeglądana i weryfikowana.

Certyfikat ISO
Certyfikat-ISO

Projekty Unijne

Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby MZK Sp. z o.o. Koszalinie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO WZ 2014-2020.

Oś Priorytetowa 2: „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 2.1: „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu”.

Całkowita wartość projektu: 8.072.367,00 zł; kwota dofinasowania dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie: 5.400.050,00 zł.

Umowa z Województwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie projektu została zawarta dnia 05 września 2018r.

Zakres przedmiotowy projektu: 7 sztuk autobusów, fabrycznie nowych marki SCANIA Lion”s City o długości 12 m spełniających normę emisji spalin Euro VI; wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy, monitoring oraz przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych .
Nowy tabor pozwoli wycofać z floty MZK 7 sztuk autobusów z norami emisji spalin Euro II. Efektem wymiany taboru będzie zwiększenie udziału autobusów o wysokich normach emisji spalin (Euro 5 i 6) we flocie MZK .

Cel główny realizacji projektu: zmniejszenie spadku osób korzystających z komunikacji publicznej na terenie aglomeracji koszalińskiej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z zapisów „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Koszalin” i jest elementem kompleksowych działań władz gminy w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia oszczędności energii w sektorach gospodarki gminy, w tym w transporcie.

Stan realizacji projektu: W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę autobusów, tj.: SCANIA POLSKA Spółka Akcyjna, Al. Katowicka 316, Stara Wieś, 05-830 Nadarzyn. Umowę z Wykonawcą zawarto dnia 17.05.2018r.
Cena jednego autobusu 1.143.900.000,00 zł brutto, wartość całkowita : 8.007.300,00 zł brutto.

Protokolarny odbiór autobusów nastąpił 30 listopada 2018r.

Zakup taboru niskoemisyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO WZ 2014-2020.
Oś Priorytetowa 2: „Gospodarka niskoemisyjna”
Działanie 2.3: „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.
Całkowita wartość projektu: 6.903.990,00 zł,
Dofinasowanie dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie: 4.098.776,50 zł.
Umowa z Województwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie projektu zawarta została dnia 31 marca 2017r.
Zakres przedmiotowy projektu: zakup 7 sztuk autobusów fabrycznie nowych o długości 10,5m typu MIDI, spełniających restrykcyjne wymagania w zakresie ochrony środowiska – normę czystości spalin Euro VI; wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy, niskopodłogowych, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych .
Nowy tabor pozwoli wycofać z floty MZK 7 sztuk autobusów spełniających normy emisji spalin Euro II, których średnia wieku wynosi ponad 21 lat, Efektem wymiany części wyeksploatowanego i nie ekologicznego taboru jest zwiększenie udziału autobusów o wysokich normach emisji spalin (Euro 5 i 6) w komunikacji miejskiej Miasta Koszalin.

Cel główny realizacji projektu: zmniejszenie spadku osób korzystających z komunikacji publicznej na terenie aglomeracji koszalińskiej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z zapisów „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Koszalin” i jest elementem kompleksowych działań władz gminy w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia oszczędności energii w sektorach gospodarki gminy, w tym w transporcie.

Stan realizacji projektu: W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę autobusów, tj.: MAN TRUCK & BUS POLSKA Sp. z o.o. Nadarzyn. Umowę z Wykonawcą zawarto dnia 31.03.2017r. Cena jednego autobusu 980.064,00 zł brutto, wartość całkowita to: 6.860.448,00 zł brutto.

Protokolarny odbiór autobusów nastąpił 05 października 2017r.

Zakup autobusów SCANIA

W dniu 17 sierpnia 2012r. z udziałem Władz Miasta i zaproszonych gości odbyło się uroczyste przekazanie ostatniej partii autobusów zakupionych w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych.Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie w Koszalinie tym samym zrealizował projekt pod nazwą „Zakup autobusów”, celem którego był rozwój i odnowa infrastruktury transportu publicznego oraz poprawa jakości transportu publicznego w Koszalinie. Projekt wpisuje się także w Programy PFRON-u – wyrównywania różnic miedzy regionami oraz usuwania barier dla osób niepełnosprawnych, w aspekcie troski o osoby niepełnosprawne. W zakupionych autobusach zastosowano niską podłogę, funkcję przyklęku, rampy dla wózka inwalidzkiego oraz miejsc specjalnie przeznaczonych dla inwalidów na wózkach. Autobusy posiadają parametry techniczne spełniające restrykcyjne wymagania jakie postawiło RPO, m.in. w zakresie ochrony środowiska – wysoką normę czystości emisji spalin: EURO 5; bezpieczeństwa i komfortu obsługi pasażerskiej – klimatyzację przestrzeni pasażerskiej.

Projekt dofinansowywany został przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.6 „Zintegrowany system transportu publicznego.

Zgodnie z umową podpisaną dnia 05.07.2010r. z Urzędem Marszałkowskim projekt obejmował dofinansowanie zakupu 10 szt. autobusów w kolejnych latach 2010-2012.

Całkowite wydatki projektu wyniosły 9.620.734,47 PLN, a dofinansowano z RPO WZ 77,08% całkowitych wydatków kwalifikowanych, tj.: kwotę 6.055.311,82 PLN.

Dnia 27.06.2011r. nastąpiło w siedzibie MZK uroczyste przekazanie 4 sztuk autobusów marki SCANIA OmniCity zakupionych dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unie Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn: „Zakup autobusów”.

Zakup autobusów MAN

Dnia 15.11.2011r. nastąpiło w siedzibie MZK uroczyste przekazanie 2 sztuk autobusów marki MAN Lion’s City zakupionych dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unie Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn: „Zakup autobusów”.

Modernizacja myjni dla autobusów i samochodów ciężarowych

Zapraszamy do nowo otwartej, nowoczesnej automatycznej myjni dla autobusów i samochodów ciężarowych. Korzystamy z nowoczesnych technologii firmy KÄRCHER. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Myjnia została zmodernizowana dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unie Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn: „Modernizacja myjni dla autobusów i samochodów ciężarowych”.

Nowe projekty dofinansowywane przez Unię Europejską

Dnia 5 lipca 2010r. Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie podpisał umowy na dofinansowanie następujących projektów współfinansowanych przez Unie Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn:

 • „Modernizacja myjni dla autobusów i samochodów ciężarowych”
 • „Zakup autobusów”

Fotogaleria