Kontrola Biletowa

Podmiotem upoważnionym do kontroli biletów na wszystkich liniach obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Koszalinie Sp. z o.o. jest firma:

RWR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Chwaszczyńska 49 A/3
81-571 Gdynia

Oddział Koszalin
Gnieźnieńska 9
75- 736 Koszalin
Pokój nr 34
biuro.koszalin@rwr.net.pl
+48 94 34 45 290 (w godzinach otwarcia biura)

Godziny otwarcia biura:
Wtorki w godz. 8.00 – 15.00
Czwartki w godz. 7.30 – 14.30
Piątki w godz. 10.00 – 14.00Kto może kontrolować bilety?
 • osoba upoważniona do kontroli biletów przez Firmę RWR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na wszystkich liniach obsługiwanych przez MZK w Koszalinie;
 • kierowca obsługujący autobus na linii;
 • osoba Upoważniona przez MZK Koszalin Sp. z o.o. legitymująca się identyfikatorem.

Podczas kontroli biletów kontroler legitymuje się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

Identyfikator służbowy kontrolera musi posiadać:

 • nazwę MZK Koszalin;
 • zdjęcie kontrolera;
 • numer identyfikacyjny;
 • datę wystawienia oraz okres ważności;
 • zakres upoważnienia, pieczęć i podpis Prezesa Zarządu MZK Koszalin;
 • pieczęć MZK Koszalin.

WZÓR LEGITYMACJI

Jak przebiega kontrola biletów?

Kontrola biletów może odbywać się zarówno podczas trwania kursu, jak i po jego zakończeniu oraz przy wysiadaniu pasażerów z autobusu.

Pasażer jest zobowiązany do:

 • niezwłocznego skasowania biletu i zajęcia miejsca w autobusie;
 • posiadania biletu okresowego papierowego  bądź w wersji elektronicznej na smartfonie, zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą oraz posiadanymi uprawnieniami do ulgi;
 • niezwłocznego skasowania biletu sms  i posiadania go w tej formie;
 • umożliwienia osobie kontrolującej szczegółowe obejrzenie biletu;
 • do posiadania i okazywania wraz z papierowym biletem (lub mobilnym biletami) kontrolerowi, dokumentów uprawniających go do korzystania z przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych;
 • do zbliżenia biletu elektronicznego do czytnika kontrolerskiego w sposób umożliwiający odczytanie zawartości biletu, (na żądanie kontrolera pasażer okazuje dokument tożsamości potwierdzający prawo do użytkowania biletu).

Prawa i obowiązki kontrolera biletów:

 • uprzejme i kulturalne zachowanie się wobec pasażera;
 • udzielanie pasażerom wszelkich informacji dotyczących taryf opłat, rodzaju stosowanych biletów i wysokości opłat karnych;
 • wylegitymowanie pasażera, który nie wniósł właściwej opłaty za przejazd. Należy okazać kontrolerowi dokument, który umożliwi potwierdzenie tożsamości (podstawa prawna: art. 33a ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo przewozowe);
 • ujęcie podróżnego w razie nieokazania dokumentu i niezwłocznie oddanie go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości (art. 33a ust. 7 pkt 2 ustawy Prawo przewozowe);
 • do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera (podstawa prawna: art. 33a ust. 8 ustawy Prawo przewozowe);
 • w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, kontroler ma prawo zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu (podstawa prawna: art. 33a ust. 7 pkt 3 ustawy Prawo przewozowe).

W przypadku stwierdzenia:

 • braku ważnego biletu na przejazd;
 • braku dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z przejazdu ulgowego lub bezpłatnego;
 • braku zarejestrowania przejazdu (skasowania biletu);
 • faktu, że kontrolowany pasażer nie jest w stanie potwierdzić prawa do użytkowania biletu;
 • uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu ulgowego jest podrobiony lub przerobiony;
 • spowodowania zatrzymania pojazdu lub zmianie trasy;

kontroler jest upoważniony do:

 • nałożenia na pasażera opłaty dodatkowej, zgodnie z obowiązującą w MZK Koszalin taryfą;
 • w przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości przez pasażera, osoba uprawniona do kontroli ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza policji i innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.

Na każde żądanie pasażera kontroler jest obowiązany umożliwić mu spisanie swojego numeru służbowego oraz poinformowanie o miejscu i terminach składania reklamacji i zażaleń.

Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu bez ważnego biletu i nie zastępuje biletu ani nie upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy.

W przypadku udokumentowania przez podróżnego , nie później niż 7 dni od dnia wystawienia wezwania , uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz posiadania przez podróżnego ważnego biletu okresowego 30 dniowego imiennego, którego nie miał podczas przejazdu, należność za przewóz i opłata dodatkowa , po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, podlegają umorzeniu.

Wysokość opłat dodatkowych.

Podstawa Prawna: 

1. Za jazdę bez ważnego dokumentu przewozu (biletu)
190 zł
+ cena biletu
Za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu – wynosi 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
2. Za jazdę bez ważnego dokumentu, uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego
152 zł Za brak dokumentu poświadczającego uprawnienia do korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów podczas kontroli – wynosi 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
3. Za brak wypisania na znaczku biletu okresowego imiennego nr dokumentu z zdjęciem lub numeru legitymacji (dotyczy uczniów)
190 zł Za brak biletu sieciowego oraz brak numeru legitymacji na znaczku biletu sieciowego – wynosi 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
4. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny
570 zł Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu bez uzasadnionej przyczyny – wynosi 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
5. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej
95,00 zł
+ cena biletu
W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w pkt. 1 jej wysokość zostaje obniżona o 50%
6. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w pkt. 1 w ciągu 7 dni
133 zł
+ cena biletu
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w pkt. 1 w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu wzywającego do jej uiszczenia, wysokość tej opłaty zostaje obniżona o 30%
7. Opłata manipulacyjna za umorzenie lub zwrot należności za przejazd i opłaty dodatkowej
9,50 zł Opłatę manipulacyjną za umorzenie lub zwrot należności za przejazd i opłaty dodatkowej, w przypadku udokumentowania w terminie 7 dni od dnia przejazdu uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz przedłożenia w terminie 7 dni biletu sieciowego oraz wpisu numeru legitymacji na znaczku biletu sieciowego, ustala się w wysokości 2,5-krotności ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego
8. Rozłożenie zadłużenia na raty: 30% wartości zadłużenia
Dostałem mandat – co dalej?
 1. Uregulować ją jak najszybciej – jest 7 dni na uregulowanie należności bądź rozłożenie otrzymanej opłaty dodatkowej na raty.
 2. Zapłaty można dokonać:
  • Wpłaty za przejazdy bez biletów należy dokonywać przelewem wpisując w tytule serie i numer wezwania tak jak na wystawionym dokumencie.
   Konto do wpłat: 78 1090 1102 0000 0001 5639 3836 (Santander)
  • Opłaty manipulacyjne można dokonywać w godzinach otwarcia biura oddziału w Koszalinie lub przelewem na konto: 78 1090 1102 0000 0001 5639 3836 (Santander)
   RWR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Koszalin (teren zajezdni MZK w Koszalinie)
   Ul. Gnieźnieńska 9
   75- 736 Koszalin
   Pokój nr 34Godziny otwarcia biura:
   Wtorki w godz. 8.00 – 16.00
   Czwartki w godz. 7.30 – 14.30
   Piątki w godz. 10.00 – 15.00
 3. W Oddziale Biura RWR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie można złożyć wniosek o rozłożenie należności na raty.
 4. Będąc właścicielem ważnego biletu okresowego, lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, którego nie posiadano przy sobie w czasie kontroli, należy okazać go w ciągu 7 dni w biurze Oddziału Koszalin.
 5. Na w/w podstawie, po zapłaceniu opłaty manipulacyjnej sprawa zostanie zakończona.
 6. Nie zgadzając się z decyzją kontrolera można złożyć pisemne odwołanie(reklamacje) od nałożonej opłaty dodatkowej w terminie 7 dni kalendarzowych na adres: RWR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Koszalin
  Ul. Gnieźnieńska 9
  75- 736 Koszalin
  Pokój nr 34 biuro.koszalin@rwr.net.pl
  +48 94 34 45 290
  +48 531 921 777 – Infolinia, sprawy związane z reklamacjami.Infolinia funkcjonuje w poniedziałki i piątki wyłącznie w godzinach od 11:00 do 13:00file_downloadFormularz reklamacji
 7. Odwołanie powinno spełniać wymogi formalne i zawierać: datę, imię i nazwisko, adres zamieszkania, tytuł oraz uzasadnienie, szczegółowe dane dotyczące zdarzenia (data, godzina, numer linii), wykaz załączonych dokumentów i podpis. Zastrzegamy sobie prawo wezwania do okazania oryginałów dokumentów, na które powołano się w odwołaniu.
Czego można się spodziewać jeśli nie uregulowano opłaty lub nie wyjaśniono sprawy w terminie?
 1. Spodziewać się „Wezwania do zapłaty” (przedsądowe).
 2. Jeśli to nie zmobilizuje, sprawa trafi do służb windykacyjnych, które mogą:
  • zgłosić osobę, jako dłużnika do Krajowego Rejestru Długów, co może uniemożliwiać dokonywanie zakupów na raty, zaciąganie kredytu, itp.
  • skierować sprawę do windykacji do Kancelarii Prawniczej
  • zlecić wizytę Windykatora Terenowego
  • skierować sprawę do Sądu Rejonowego, a przy dalszym braku zapłaty do Kancelarii Komorniczej, co znacznie zwiększy koszty postępowania

Na pytanie: czy warto spóźniać się z zapłatą?

Odpowiedź brzmi: NIE! – szkoda czasu i pieniędzy.
Informujemy wszystkich pasażerów, którzy do tej pory nie uregulowali otrzymanych opłat dodatkowych, że niezależnie od daty ich wystawienia, postępowanie windykacyjne jest nadal prowadzone.

MZK Koszalin