Projekty unijne

„Zakup jednostki pływającej na potrzeby przeprawy przez Jezioro Jamno” 2021
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO WZ 2014-2020.

Oś Priorytetowa 2: „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 2.3: „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Całkowita wartość projektu: 3 665 400,00zł; kwota dofinasowania dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie: 2 040 000,00 zł.

Umowa z Województwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie projektu została zawarta dnia 7 sierpnia 2020r.

Zakres przedmiotowy projektu: Jednostka pływająca – statek pasażerski o napędzie hybrydowym, który stanowią dwa rodzaje silników: elektryczny i spalinowy. Silnik elektryczny zasilany z baterii litowo-jonowych, zapewniający rozwinięcie prędkości maksymalnej, co najmniej 7 km/h oraz wykonywanie wszelkich manewrów w porcie; Silnik spalinowy (diesla) spełnia normę emisji spalin EURO VI/RCD II o mocy zapewniający rozwinięcie prędkości maksymalnej, co najmniej 15 km/h.
Kadłub statku typu katamaran. Każdy kadłub podzielony na przedziały wodoszczelne, wypełnione materiałem nienasiąkliwym (styropianem). Poszycie kadłuba statku, a także pokład i nadbudówka wykonano ze stopów aluminium.
Statek wyposażony jest w nadbudówkę z wydzieloną sterówką, część pasażerską oraz pełnowymiarową toaletę. Część pasażerska jest w części zadaszona i zamknięta, zadaszona otwarta i otwarta. Max. pojemność pasażerska statku do 120 osób wraz załogą, na pokładzie przewidziano także miejsca dla wózków inwalidzkich, dziecięcych i rowerów. Jednostka posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Cel główny realizacji projektu: Celem głównym realizacji projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu indywidualnego na terenie aglomeracji koszalińskiej poprzez zakup hybrydowej jednostki pływającej na potrzeby MZK Sp. z o.o. w Koszalinie i tym samym zwiększenie mobilności i atrakcyjności komunikacji publicznej.
Zakupiony w ramach inwestycji statek pasażerski o napędzie hybrydowym gwarantuje realizację wszystkich niezbędnych uwarunkowań środowiskowych.
Projekt jest bezpośrednio komplementarny z innymi projektami Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie w zakresie rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej zrealizowanymi dotychczas w ramach RPO WZ 2014-2020:

Stan realizacji projektu: W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego na zaprojektowanie, wybudowanie, dostawę statku pasażerskiego wraz z urządzeniem transportowym wyłoniono Wykonawcę, tj.: PPUHR Alumilex Gdynia, Andrzej Sikorski, ul. Janowska 36, 81-017 Gdynia; Umowę z Wykonawcą zawarto dnia 31.01.2020r.

Protokolarny odbiór końcowy jednostki nastąpił 31 maja 2021r.

 

„Utworzenie Centrum przesiadkowego Koszalin – Wąwozowa w Koszalinie” 2019

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO WZ 2014-2020.Oś Priorytetowa 2: „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 2.3: „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” .

Całkowita wartość projektu: 6.765.000,00. zł; kwota dofinasowania dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie: 3.740.000,00 zł.

Umowa z Województwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie projektu została zawarta dnia 29 sierpnia 2019r.

Zakres przedmiotowy projektu: to powstanie Centrum Przesiadkowego obejmujące:

  • infrastrukturę systemu Bike&Ride (36 stanowisk dla rowerów);
  • infrastrukturę „Park&Ride” (parking dla 20 samochodów osobowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych dla osób przesiadających się na komunikację zbiorową lub rowerową),
  • przebudowę układów komunikacyjnych – zaplanowano budowę nowych odcinków dróg dla rowerów wzdłuż ul. Wąwozowej i Wł. IV, chodników dla pieszych itp.
  • przebudowę skrzyżowania ul. Wąwozowej z Wł. IV – skrzyżowanie z sygnalizacją , nadającą priorytet wyjazdów autobusów z pętli;
  • przebudowę i adaptację istniejącej pętli autobusowej – powstanie centralnego peronu wraz z infrastrukturą umożliwiającą przesiadanie się pasażerów z jednego do drugiego autobusu; budynek socjalny dla kierowców; tablice dynamicznej informacji pasażerskiej; monitoring oraz nowe energooszczędne oświetlenie,
  • przebudową układu komunikacyjny stacji paliw, celem uporządkowania tere-nu i oddzielenia go od Centrum Przesiadkowego wraz z usytuowaniem ładowarek do samochodów elektrycznych

Cel główny realizacji projektu: Celem głównym realizacji projektu jest stworzenie sprawnej i zintegrowanej komunikacji publicznej, bazującej na rozwiązaniach efektywnych środowiskowo oraz rozwój układu drogowego służący przełamaniu impasu związanego z marginalizacja społeczno-gospodarczą KKBOF zarówno w skali województwa jak i kraju związaną z niska dostępnością komunikacyjną.

Stan realizacji projektu: W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowalnych polegających na Utworzeniu Centrum Przesiadkowego Koszalin – Wąwozowa w Koszalinie, wyłoniono Wykonawcę, tj.: „DOMAR” Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Tatów ; Umowę z Wykonawcą zawarto dnia 12.07.2019r.

Protokolarny odbiór końcowy inwestycji nastąpił 20 listopada 2019r.

 

„Zakup taboru niskoemisyjnego” 2019

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO WZ 2014-2020.

Oś Priorytetowa 2: „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 2.3: „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Całkowita wartość projektu: 9.403.350,00 zł; kwota dofinasowania dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie: 5 431 458,02 zł.

Umowa z Województwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie projektu została zawarta dnia 29 sierpnia 2019r.

Zakres przedmiotowy projektu: 5 sztuk autobusów hybrydowych, fabrycznie nowych marki VOLVO o długości 12m. Jednostkę napędową stanowi silnik spalinowy spełniający normę czystości spalin Euro VI i silnik elektryczny. Całość napędu hybrydowego jest sterowana w sposób pozwalający optymalnie wykorzystać energię i zapewniając niskoemisyjność autobusów w zakresie substancji szkodliwych dla środowiska. Pojazdy mają możliwość jazdy wyłącznie na silniku elektrycznym na dystansie co najmniej kilkuset metrów, np. podczas ruszania z przystanków czy świateł. Dopiero po osiągnięciu prędkości 15-20 km/h automatycznie przełączają się na zasilanie silnikiem diesla.
Takie rozwiązanie napędu hybrydowego sprawia, że autobusy zużywają od 30 do 40 % mniej paliwa i emitują od 40 do 50 % mniej spalin w porównaniu z analogicznymi autobusami napędzanych wyłącznie silnikiem diesla.

Dostęp na pokład autobusu jest zapewniony przez trzy wejścia w układzie drzwi 2-2-2. Każda hybryda umożliwia podróż 95 pasażerom, w tym 28 na miejscach siedzących. Z niskiej podłogi jest dostępnych sześć miejsc siedzących.

Cel główny realizacji projektu: ograniczenie spadku osób podróżujących komunikacją miejską na terenie aglomeracji koszalińskiej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z zapisów „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Koszalin” i jest elementem kompleksowych działań władz gminy w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia oszczędności energii w sektorach gospodarki gminy, w tym w transporcie.

Stan realizacji projektu: W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę autobusów, tj.: VOLVO BUS CORPORATION, Umowę z Wykonawcą zawarto dnia 19.03.2019r.
Cena jednego autobusu: 1.880.670,00 zł brutto, wartość całkowita: 9.403,350,00 zł brutto.

Protokolarny odbiór autobusów nastąpił 14 listopada 2019r.

Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby MZK Sp. z o.o. Koszalinie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO WZ 2014-2020.

Oś Priorytetowa 2: „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 2.1: „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu”.

Całkowita wartość projektu: 8.072.367,00 zł; kwota dofinasowania dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie: 5.400.050,00 zł.

Umowa z Województwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie projektu została zawarta dnia 05 września 2018r.

Zakres przedmiotowy projektu: 7 sztuk autobusów, fabrycznie nowych marki SCANIA Lion”s City o długości 12 m spełniających normę emisji spalin Euro VI; wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy, monitoring oraz przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych .
Nowy tabor pozwoli wycofać z floty MZK 7 sztuk autobusów z norami emisji spalin Euro II. Efektem wymiany taboru będzie zwiększenie udziału autobusów o wysokich normach emisji spalin (Euro 5 i 6) we flocie MZK .

Cel główny realizacji projektu: zmniejszenie spadku osób korzystających z komunikacji publicznej na terenie aglomeracji koszalińskiej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z zapisów „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Koszalin” i jest elementem kompleksowych działań władz gminy w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia oszczędności energii w sektorach gospodarki gminy, w tym w transporcie.

Stan realizacji projektu: W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę autobusów, tj.: SCANIA POLSKA Spółka Akcyjna, Al. Katowicka 316, Stara Wieś, 05-830 Nadarzyn. Umowę z Wykonawcą zawarto dnia 17.05.2018r.
Cena jednego autobusu 1.143.900.000,00 zł brutto, wartość całkowita : 8.007.300,00 zł brutto.

Protokolarny odbiór autobusów nastąpił 30 listopada 2018r.

Zakup taboru niskoemisyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO WZ 2014-2020.

Oś Priorytetowa 2: „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 2.3: „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Całkowita wartość projektu: 6.903.990,00 zł,

Dofinasowanie dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie: 4.098.776,50 zł.
Umowa z Województwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie projektu zawarta została dnia 31 marca 2017r.
Zakres przedmiotowy projektu: zakup 7 sztuk autobusów fabrycznie nowych o długości 10,5m typu MIDI, spełniających restrykcyjne wymagania w zakresie ochrony środowiska – normę czystości spalin Euro VI; wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy, niskopodłogowych, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych .
Nowy tabor pozwoli wycofać z floty MZK 7 sztuk autobusów spełniających normy emisji spalin Euro II, których średnia wieku wynosi ponad 21 lat, Efektem wymiany części wyeksploatowanego i nie ekologicznego taboru jest zwiększenie udziału autobusów o wysokich normach emisji spalin (Euro 5 i 6) w komunikacji miejskiej Miasta Koszalin.

Cel główny realizacji projektu: zmniejszenie spadku osób korzystających z komunikacji publicznej na terenie aglomeracji koszalińskiej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z zapisów „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Koszalin” i jest elementem kompleksowych działań władz gminy w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia oszczędności energii w sektorach gospodarki gminy, w tym w transporcie.

Stan realizacji projektu: W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę autobusów, tj.: MAN TRUCK & BUS POLSKA Sp. z o.o. Nadarzyn. Umowę z Wykonawcą zawarto dnia 31.03.2017r. Cena jednego autobusu 980.064,00 zł brutto, wartość całkowita to: 6.860.448,00 zł brutto.

Protokolarny odbiór autobusów nastąpił 05 października 2017r.

Zakup autobusów SCANIA

W dniu 17 sierpnia 2012r. z udziałem Władz Miasta i zaproszonych gości odbyło się uroczyste przekazanie ostatniej partii autobusów zakupionych w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie w Koszalinie tym samym zrealizował projekt pod nazwą „Zakup autobusów”, celem którego był rozwój i odnowa infrastruktury transportu publicznego oraz poprawa jakości transportu publicznego w Koszalinie. Projekt wpisuje się także w Programy PFRON-u – wyrównywania różnic miedzy regionami oraz usuwania barier dla osób niepełnosprawnych, w aspekcie troski o osoby niepełnosprawne. W zakupionych autobusach zastosowano niską podłogę, funkcję przyklęku, rampy dla wózka inwalidzkiego oraz miejsc specjalnie przeznaczonych dla inwalidów na wózkach. Autobusy posiadają parametry techniczne spełniające restrykcyjne wymagania jakie postawiło RPO, m.in. w zakresie ochrony środowiska – wysoką normę czystości emisji spalin: EURO 5; bezpieczeństwa i komfortu obsługi pasażerskiej – klimatyzację przestrzeni pasażerskiej.

Projekt dofinansowywany został przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.6 „Zintegrowany system transportu publicznego.

Zgodnie z umową podpisaną dnia 05.07.2010r. z Urzędem Marszałkowskim projekt obejmował dofinansowanie zakupu 10 szt. autobusów w kolejnych latach 2010-2012.

Całkowite wydatki projektu wyniosły 9.620.734,47 PLN, a dofinansowano z RPO WZ 77,08% całkowitych wydatków kwalifikowanych, tj.: kwotę 6.055.311,82 PLN.

Dnia 27.06.2011r. nastąpiło w siedzibie MZK uroczyste przekazanie 4 sztuk autobusów marki SCANIA OmniCity zakupionych dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unie Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn: „Zakup autobusów”.

Zakup autobusów MAN

Dnia 15.11.2011r. nastąpiło w siedzibie MZK uroczyste przekazanie 2 sztuk autobusów marki MAN Lion’s City zakupionych dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unie Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn: „Zakup autobusów”.

Modernizacja myjni dla autobusów i samochodów ciężarowych

Zapraszamy do nowo otwartej, nowoczesnej automatycznej myjni dla autobusów i samochodów ciężarowych. Korzystamy z nowoczesnych technologii firmy KÄRCHER. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Myjnia została zmodernizowana dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unie Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn: „Modernizacja myjni dla autobusów i samochodów ciężarowych”.

Nowe projekty dofinansowywane przez Unię Europejską

Dnia 5 lipca 2010r. Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie podpisał umowy na dofinansowanie następujących projektów współfinansowanych przez Unie Europejską z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn:

  • „Modernizacja myjni dla autobusów i samochodów ciężarowych”
  • „Zakup autobusów”

MZK Koszalin