Okręgowa stacja kontroli pojazdów

Przeprowadzamy w pełnym zakresie badania techniczne pojazdów osobowych, ciężarowych, motocykli, przyczep a także pojazdów zabytkowych. Wykonujemy również badania techniczne pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy poza granicami Polski.

Nasze usługi wykonujemy w oparciu o cennik opłat wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dziennik Ustaw nr 223 z dnia 14.10.2004r. wraz ze zmianami).

Godziny otwarcia Okręgowej stacji kontroli pojazdów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 21:00
w soboty od 7:00 do 14:00

Istnieje możliwość dokonania zapłaty kartą płatniczą.
Wszelkie informacje dostępne pod telefonem (94) 344 52 98.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów (OSKP) znajduje się pod stałym patronatem Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
Cennik usług diagnostycznych

Cennik opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. nr 223 z 2004 r., poz. 2261).

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł
(zawiera VAT)
1 Okresowe badania techniczne:
1.1 – motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 – samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niz 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) 98,00
1.3 – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00
1.4 – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00
1.5 – autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6 – przyczepa cięzarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.7 – przyczepa cięzarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00
1.8 – przyczepa cięzarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00
1.9 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.10 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00
1.11 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00
1.12 skreślony
1.13 skreślony
1.14 skreślony
1.15 – pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.16 skreślony
1.17 – tramwaj – wagon silnikowy 330,00
1.18 – tramwaj – wagon przegubowy 395,00
1.19 – tramwaj – wagon doczepny czynny 250,00
1.20 – tramwaj – wagon doczepny bierny 110,00
1.21 – trolejbus – badania elektryczne 2) 115,00
1.22 – motorower 50,00
1.23 – pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 – skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.2 – skuteczności działania hamulców tramwaju 120,00
2.3 – skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50,00
2.4 – ustawienia i natężenia świateł drogowych i śwoateł mijania 14,00
2.5 – połączeń układu kierowniczego oraz jałowego koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6 – toksyczności spalin 14,00
2.7 – poziomu hałasu 20,00
2.8 – geometrii kół jednej osi 36,00
2.9 – działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10 – wszystkich innych usterek łącznie 20,00
3 skreślony

4

Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 – określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) 20,00
4.2 – po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne) 94,00
4.3 – dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez ztarostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 – co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) 20,00
5.2 – po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne) 94,00
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 skreślony
6.2 – który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.3 – który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.4 – który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
6.5 – autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
6.6 – do nauki jazdy lub przeprowadzenia egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.7 – w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00
6.8 – o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.9

– skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w selu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

60,00
6.9 – skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00
6.10 – w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00
6.11 – pojazd o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.12 – dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120,00
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynnośc przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 – prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35,00
7.2 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) 21,00
7.3 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) 48,00
7.4 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4) 41,00
7.5 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) 41,00
7.6 – wykonanie numeru nadwozia 49,00
7.7 – wykonanie numeru silnika 49,00
7.8 – wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
7.9 – sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00
7.10 – pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami beapieczeństwa jazdy 5) 255,00

Objaśnienia:

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznegoz adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w pkt 7.1 tabeli.

2) Pozostałe badania jak dla autobusu.

3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w pkt 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w pkt 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w pkt 1 tabeli.

4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Użyte skróty:

  • m.w. – masa własna pojazdu
  • d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

 

MZK Koszalin