Przewóz Osób

Regulamin

określający warunki obsługi pasażerów oraz przewozu osób i rzeczy na liniach komunikacji miejskiej organizowanych przez organizatora publicznego transportu zbiorowego – Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

 

Podstawa prawna:

 • Zarządzenie Nr 224/815/20 z dnia 17 marca 2020 roku Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie,
 • 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 8. ze zm.),
 • ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944. ze zm.),
 • 4 ust. 16 Umowy Wykonawczej nr 109/9/2018 z dnia 29.06.2018 roku zawartej pomiędzy Zarządem Dróg i Transportu w Koszalinie i Miejskim Zakładem Komunikacji z siedzibą w Koszalinie oraz w związku z zarządzeniem Nr 224/821/20 z dnia 17 marca 2020 roku Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie,

 

Rozdział 1

Postanowienie ogólne

§1

 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  • organizator – Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, organizator publicznego transportu zbiorowego w Koszalinie, zwany dalej „organizatorem”,
  • operator – Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie, zwany dalej „operatorem”,
  • pojazd – autobus lub statek wykorzystywany przez operatora komunikacji miejskiej w Koszalinie,
  • kierowca – pracownik zatrudniony przez operatora, posiadający uprawnienia do kierowania pojazdem i wyznaczony do prowadzenia pojazdu,
  • załoga statku – osoby zatrudnione przez operatora, posiadające uprawnienia do kierowania i obsługi technicznej statku żeglugi śródlądowej (pojazdu), wyznaczeni do prowadzenia statku i realizacji kursu żeglugi śródlądowej zgodnie z rozkładem jazdy. Pracą załogi statku kieruje kapitan.
  • kontrolerzy biletów – osoby uprawnione do kontroli biletów w pojazdach,
  • pasażer – osoba, która zawarła umowę przewozu z operatorem,
  • bilet – dokument z odpowiednim nadrukiem wraz z logo operatora jako emitenta, kod QR zapisany również w formie elektronicznej, uprawniający do przejazdu pojazdami operatora,
  • biletomat – urządzenie służące do sprzedaży lub wydawania biletów,
  • aplikacja mobilna – oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety umożliwiające zakup biletów
  • zintegrowany system taryfowo biletowy – rozwiązanie polegające na umożliwieniu wykorzystania przez pasażera biletu, uprawniającego do korzystania z różnych środków transportu na obszarze właściwości organizatora;
  • przystanek komunikacyjny – miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów z pojazdu na danej linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się w szczególności informacje dotyczące godzin odjazdów pojazdu; w transporcie drogowym oznaczone znakiem D-15; przez pojęcie przystanku komunikacyjnego należy rozumieć również przystań usytuowaną na wodach śródlądowych; zwany dalej przystankiem;
  • nadzór ruchu – służby nadzoru operatora, załoga statku,
  • pracownik organizatora – pracownik wykonujący obowiązki organizatora komunikacji miejskiej w Koszalinie.
  • taryfa opłat – zbiór stawek opłat oraz warunków ich stosowania, obowiązujący na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie ustalenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Koszalinie oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
 2. Przewozy w komunikacji miejskiej odbywają się na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie będącego organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Operatorem publicznego transportu zbiorowego jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Koszalinie, który świadczy usługę przewozu będąc równocześnie emiterem i dystrybutorem biletów komunikacji miejskiej. Niniejszy regulamin określa warunki obsługi pasażerów oraz przewozu osób i rzeczy na liniach organizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie.

§2

 1. Pasażerowie korzystający z przejazdów pojazdami, kierowcy, kontrolerzy biletów, służby nadzoru ruchu, załoga statku oraz pracownicy organizatora zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Żądania i wskazówki kierowców, kontrolerów biletów, służb nadzoru ruchu, załogi statku i pracowników organizatora powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy. Kierowcy, kontrolerzy biletów, służby nadzoru ruchu, załoga statku i pracownicy organizatora zobowiązani są do udzielania na żądanie pasażera informacji dotyczących przewozu, w szczególności czasu odjazdu pojazdu z przystanku, kierunku jazdy itp.
 3. W przypadku zwrócenia się do pasażera, o którym mowa w ust. 2, kontrolerzy biletów, służby nadzoru ruchu, załoga statku i pracownicy organizatora mają obowiązek okazać legitymację służbową na wezwanie pasażera i umożliwić mu spisanie numeru służbowego, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
 4. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy – pasażerowi posiadającemu bilet, przysługuje prawo kontynuowania jazdy z tym biletem pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem rezerwowym podstawionym przez operatora.
 5. W razie awarii lub zawieszenia (z powodu trudnych warunków atmosferycznych) kursu obsługiwanego statkiem, pasażerowi posiadającemu ważny bilet, przysługuje prawo do skorzystania z niego w innym terminie.
 6. Osobie, która doznała podczas przebywania w pojeździe nagłej niedyspozycji lub ataku choroby, kierowca lub załoga statku ma obowiązek udzielić pomocy, zabezpieczyć teren i tę osobę oraz wezwać pogotowie ratunkowe.

Rozdział 2

Przewóz osób

§3

 1. Operator jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy oraz warunków zawartej umowy przewozu.
 2. Miejsce zatrzymywania się pojazdów na trasach ich kursowania, wskazują oznaczone odpowiednimi znakami przystanki określone w rozkładzie jazdy.
 3. Nazwy przystanków operator przyjmuje zgodnie z zapisami uchwały rady miejskiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin oraz ustalenia opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin. Nazwy przystanków statku określa operator jako właściciel pomostów.
 4. Do obowiązków kierowcy i załogi statku należy zatrzymywanie pojazdu na wszystkich przystankach stałych przewidzianych w rozkładzie jazdy. Zatrzymanie na przystankach „na żądanie” (nż) następuje po otrzymaniu sygnału od pasażera, zgodnie z zapisami § 5 ust. 3.
 5. Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy pojazd w którym znajduje się pasażer ruszy z miejsca odjazdu.
 6. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają wysiadający z pojazdu.
 7. Pasażerowie statku są zobowiązani zachować odpowiedni dystans od drzwi statku w sposób umożliwiający bezpieczne rozstawienie trapu obsłudze statku w trakcie dobijania do przystani. Pasażerowie statku są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie przejścia przez trap prowadzący na statek. Za bezpieczeństwo dziecka korzystającego z trapu i będącego na statku odpowiada jego opiekun.
 8. Kierowcy i obsłudze statku zabrania się rozpoczęcia jazdy, bądź rejsu z przystanku przed zamknięciem wszystkich drzwi.
 9. Wsiadanie do pojazdu na przystankach początkowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu przez kierowcę lub załogę statku przerwy przeznaczonej na posiłek i odpoczynek oraz czynności związanych za zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.
 10. Kierowca po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 9, obowiązany jest niezwłocznie podjechać do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w pojeździe 5 minut przed planowanym odjazdem. Kierowca jest zwolniony z tego obowiązku w przypadku zagrożenia przepustowości, organizacji i bezpieczeństwa ruchu przystanku początkowego.
 11. Kierowcy zabrania się w czasie jazdy lub rejsu prowadzenia rozmów z pasażerami, przez telefon komórkowy, zestaw głośnomówiący i słuchawkowy (z wyłączeniem sytuacji określonych w § 19), przewożenia pasażerów w kabinie i na przednim pomoście oraz spożywania posiłków.
 12. Kierowcy i obsłudze statku zabrania się palenia tytoniu i papierosa elektronicznego w pojeździe.
 1. Kierowca i obsługa statku mają obowiązek noszenia w trakcie pracy ubioru służbowego.
 2. Kierowca jest zobowiązany do włączenia klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej autobusu (jeżeli jest na wyposażeniu autobusu o czym informują piktogramy „POJAZD KLIMATYZOWANY”), jeżeli temperatura zewnętrzna przekracza 20 stopni Celsjusza.

§4

 1. Kierowca zobowiązany jest do równoległego podjazdu autobusem do krawędzi przystankowej, tak aby podłoga autobusu znajdowała się jak najbliżej krawędzi przystankowej i jednocześnie zatrzymywać się na końcu zatoki przystanku,  z wyjątkiem sytuacji, gdy:
  • stan nawierzchni zatoki przystankowej uniemożliwia taki podjazd;
  • zatoka blokowana jest przez inne pojazdy;
  • przy krawędzi przystanku zebrały się wody opadowe, a podjazd zagraża zabrudzeniu pasażerów;
  • osoby oczekujące na przystanku staną zbyt blisko krawędzi, tak że zbyt bliski podjazd groziłby uderzeniem któregoś z pasażerów lusterkiem

§5

 1. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące w pojeździe powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.
 2. W trakcie wsiadania do pojazdu, przebywania w pojeździe i wysiadania z pojazdu, pasażer powinien stosować się do napisów i piktogramów o charakterze porządkowym, które umieszczono wewnątrz i na zewnątrz pojazdu.
 3. W przypadku zamiaru wejścia do pojazdu lub wyjścia z niego na przystanku komunikacyjnym oznaczonym „nż” (na żądanie), pasażer zobowiązany jest:
  • stanąć na przystanku w widocznym dla prowadzącego pojazd miejscu i zasygnalizować ręką w sposób widoczny i jednoznaczny, intencję wejścia do pojazdu,
  • nacisnąć w pojeździe odpowiednio oznaczony przycisk „STOP” – sygnalizujący kierowcy zamiar wyjścia z pojazdu,
  • wskazane czynności winny być dokonane odpowiednio wcześnie (po pierwszej zapowiedzi przystanku) i w sposób umożliwiający bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku,
  • osoby z widoczną niepełnosprawnością ruchową lub osoby niewidome i niedowidzące poruszające się z białą laską lub psem asystującym zamierzające wsiąść na przystanku „na żądanie” powinny oczekiwać w widocznym dla kierowcy miejscu, umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku. Kierowca ma obowiązek zatrzymać pojazd na tym przystanku nawet w przypadku braku sygnalizacji takiej potrzeby ze strony osoby niepełnosprawnej.
 4. Osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby z wózkami dziecięcymi, mogą, w przypadku autobusu wyposażonego w tzw. „przyklęk” umożliwiający obniżenie wejścia do pojazdu podczas postoju na przystanku, skorzystać z tej funkcji technicznej, pod warunkiem, że przed podjechaniem na przystanek oczekują na pojazd w widocznym miejscu i zasygnalizują zamiar odbycia przejazdu albo przed opuszczeniem pojazdu poinformują o swoim zamiarze kierowcę w formie ustnej lub poprzez naciśnięcie odpowiednio oznaczonego przycisku.
 5. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierowcy i obsługi statku w sposób ograniczający jego pole widzenia oraz zachowywać się w sposób utrudniający prowadzenie pojazdu.
 6. Pasażerowi nie wolno wsiadać i wysiadać z pojazdu po sygnale odjazdu.

 

§6

 1. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone piktogramem „DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”, „DLA OSOBY Z DZIECKIEM NA RĘKU” itp., obowiązany jest zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się na nie osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.
 2. Wózki inwalidzkie należy przewozić w miejscu oznaczonym odpowiednim piktogramem. Wózek należy zabezpieczyć pasami bezpieczeństwa (w pojazdach, które są w nie wyposażone), zawsze tyłem do kierunku jazdy.
 3. Wózki dziecięce należy przewozić w wyznaczonym miejscu w pojeździe, zabezpieczając je hamulcem przed przewróceniem i jednocześnie: wózki typu „gondola” należy ustawić przodem do kierunku jazdy, a spacerówki tyłem do kierunku jazdy. Za bezpieczeństwo przewożonego dziecka odpowiada opiekun.

§7

 1. Pasażer obowiązany jest posiadać ważny bilet na przejazd i / lub dokument uprawniający do przejazdu i okazywać go na żądanie kierowcy, kontrolera biletów, służb nadzoru ruchu, obsłudze statku lub pracownikom organizatora. Skasowany bilet stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i nabycia uprawnienia do określonego w nim przejazdu. Operator obowiązany jest do świadczenia przewozu zgodnie z treścią biletu na rzecz jego nabywcy.
 2. Pasażer zobowiązany jest nabyć bilet na przejazd przed rozpoczęciem podróży, jeżeli nie jest uprawniony do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.
 3. W poszczególnych strefach biletowych obowiązują opłaty za przejazd zgodnie z taryfą opłat.
 4. Po wejściu do pojazdu pasażer obowiązany jest niezwłocznie i bez wezwania skasować bilet jednorazowy lub czasowy w kasowniku, lub nabyć bilet w biletomacie w pojeździe lub  w aplikacji mobilnej i aktywować go niezwłocznie po jego kupnie w aplikacji.
 5. Pasażer chcący nabyć bilet w biletomacie znajdującym się w pojeździe, powinien wejść do pojazdu środkowymi drzwiami. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wejście środkowymi drzwiami nie jest możliwe (np. Pasażer dobiega do autobusu od tyłu), pasażer powinien niezwłocznie udać się do biletomatu, po czym bez zbędnej zwłoki rozpocząć jego zakup.
 6. Pasażer kupujący bilet w aplikacji mobilnej, powinien aktywować (skasować) go bezpośrednio przed rozpoczęciem przewozu. W przypadku kontroli biletu elektronicznego – zakupionego      w aplikacji przez stronę internetową, ważność biletu określa data i godzina jego aktywowania (skasowania) zarejestrowana w systemie informatycznym.
 7. Bilet skasowany po czasie skasowania biletu kontrolnego przez kontrolera, jest nieważny.
 8. Brak możliwości zakupu biletu w biletomacie w pojeździe lub w aplikacji mobilnej nie upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy bez biletu.
 9. Pasażer ma obowiązek bez zbędnej zwłoki, zgłosić kierowcy, obsłudze statku brak możliwości zakupu biletu w biletomacie w pojeździe. Kierowca, obsługa statku ma obowiązek zgłosić niesprawność biletomatu do dyspozytora dyżurnego.
 10. W rozliczeniach okresu obowiązywania biletu czasowego, przyjmuje się teoretyczny czas przejazdu wynikający z rozkładu jazdy, a nie warunków drogowych. Przesiadki są wliczane do czasu obowiązywania biletu czasowego.
 11. Sposób ustalania i wysokość opłat za przewóz osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, określa stosowana przez operatora taryfa opłat sporządzona zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 12. Operator podaje do wiadomości publicznej aktualne tabele opłat taryfowych i zapewnia zainteresowanym bezpłatny do nich wgląd.
 13. W razie utraty biletu podróżny traci prawo do dalszego przejazdu i winien wykupić bilet ponownie. Wtórników biletów utraconych (dotyczy to również imiennych biletów uprawniających do przejazdów wielokrotnych) nie wydaje się z wyjątkiem udokumentowanej kradzieży biletu.
 14. Dokumentem potwierdzającym kradzież biletu pasażerowi, jest zaświadczenie Policji o zgłoszeniu kradzieży.

§8

 1. Kierowca lub obsługa statku może odmówić przewozu osób:
  • nietrzeźwych i zachowujących się nieodpowiednio,
  • odtwarzających głośno dźwięki na urządzeniach mobilnych lub głośnikach,
  • które są niebezpieczne lub uciążliwe dla innych pasażerów,
  • mogących zabrudzić innych pasażerów lub pojazd,
  • spożywających posiłek lub napoje, w tym alkohol,
  • wzbudzających odrazę brudem lub niechlujstwem,
  • zachowujących się agresywnie lub wulgarnie,
  • chcących wejść do autobusu z rowerem (nie dotyczy statku), niezłożoną hulajnogą lub psem bez kagańca lub z psem nieprzewożonym w transporterze,

§9

 1. Zabronione jest:
  • wsiadanie (wskakiwanie) do pojazdu i wysiadanie (wyskakiwanie) z niego w czasie jazdy lub rejsu, po sygnale dźwiękowym.
  • otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy, rejsu lub podczas zatrzymania poza przystankiem,
  • jazda na stopniach oraz innych zewnętrznych częściach pojazdu,
  • używanie w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych oraz innych urządzeń technicznych,
  • zanieczyszczenie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
  • wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy lub rejsu,
  • spożywanie w pojeździe artykułów żywnościowych,
  • granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z radioodbiorników lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe,
  • przebywanie w pojeździe w łyżworolkach lub wrotkach, używania deskorolek, rowerów (nie dotyczy statku), hulajnóg i innego sprzętu sportowego,
  • palenie tytoniu i używanie elektronicznego papierosa wewnątrz pojazdu,
  • spożywanie wewnątrz pojazdu napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
  • wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów lub śmieci z pojazdu w czasie jazdy, rejsu i podczas postoju na przystanku,
  • żebranie i prowadzenie sprzedaży obnośnej wewnątrz pojazdu,
  • kwestowanie, nalepianie plakatów i ogłoszeń, rozrzucanie i rozdawanie ulotek oraz materiałów reklamowych bez zgody operatora,
  • wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
  • wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

§10

 1. Osoby, które pomimo odmowy przewozu wsiadły do pojazdu albo nie przestrzegają przepisów § 8 oraz § 9 i pomimo upomnienia nie stosują się do wskazówek i żądań kierowcy, obsługi statku, kontrolerów biletów, nadzoru ruchu, pracowników organizatora, zobowiązane są opuścić pojazd na ich wezwanie. Pasażerowi nie przysługuje w tych wypadkach zwrot ceny biletu.

§11

 1. W razie wprowadzenia przez operatora specjalnie oznakowanych pojazdów do przewozu określonych grup pasażerów (przewozów regularnych specjalnych) z przewozu tymi pojazdami wyłączone są osoby nienależące do tych grup pasażerów.

Rozdział 3

Przewóz bagażu ręcznego i zwierząt

§12

 1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na zanieczyszczenie pojazdu, odzieży innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu itp.
 2. Małe zwierzęta domowe np. psy, koty, ptaki mogą być przewożone w przystosowanym do tego celu transporterze.
 3. Psy mogą być przewożone, jeżeli posiadają kagańce i trzymane są na smyczy. Psy bez kagańców należy przewozić w przeznaczonym do tego celu transporterze.
 4. Zwierzęta domowe, bagaże oraz wózki dziecięce mogą być przewożone bez uiszczania opłat.
 5. Statkiem mogą być przewożone rowery – w liczbie określonej w specyfikacji technicznej jednostki.
 6. Za wprowadzenie, nadzór w czasie podróży i wyprowadzenie roweru ze statku, odpowiada pasażer.
 7. Na przewóz roweru statkiem, pasażer uiszcza opłatę, zgodnie z obowiązującą taryfą opłat.
 8. Pasażer może przewozić w pojeździe hulajnogę, która zostanie złożona i włożona do pokrowca / plecaka.

§13

 1. Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe, należy do pasażera. Za bagaż i zwierzęta, operator odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.
 2. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§14

 1. W pojazdach nie wolno przewozić :
  • przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ich ciała, odzieży albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. ostrych narzędzi, jak piły, kosy lub otwartych naczyń ze smarami, farbami itp.),
  • przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych,  żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
  • przedmiotów wywołujących uczucie odrazy,
  • nabitej broni, z wyjątkiem określonym w ust. 2.,
  • rowerów (nie dotyczy statku), niezłożonych hulajnóg.
  • przyczepek rowerowych (dotyczy statków),
 2. Osoby, które pełnią służbę publiczną lub wojskową i obowiązane są mieć przy sobie broń palną, w czasie przejazdu służbowego mogą mieć przy sobie broń nabitą odpowiednio zabezpieczoną.
 3. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pasażer zabrał ze sobą do pojazdu przedmioty wymienione w ust. 1 których przewozić nie wolno, kierowca lub obsługa statku ma prawo w obecności pasażera sprawdzić właściwości przedmiotów zabranych do pojazdu, z wyjątkiem przedmiotów mienia wojskowego lub policyjnego, będących pod nadzorem żołnierzy lub pracownika cywilnego zatrudnionego w jednostce wojskowej lub funkcjonariusza Policji.  W razie stwierdzenia zasadności podejrzenia kierowca lub obsługa statku obowiązana jest odmówić przewozu tych przedmiotów.

§15

 1. Na żądanie kierowcy, obsługi statku, kontrolerów biletów, nadzoru ruchu, pracowników organizatora, pasażer jest obowiązany:
  • umieścić przewożony bagaż lub zwierzę tak, aby nie utrudniać innym osobom korzystania z pojazdu;
  • opuścić pojazd jeżeli postępuje niezgodnie z zapisami § 12, § 13 i § 14.

Rozdział 4

Kontrola biletów i opłaty dodatkowe

§16

 1. Osobami uprawnionymi do wykonywania kontroli biletów i dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, na wszystkich liniach obsługiwanych przez operatora i o każdej porze są: kierowcy, obsługa statku, nadzór ruchu, pracownicy organizatora  i kontrolerzy wyspecjalizowanej firmy działającej na zlecenie operatora, posiadający ważny identyfikator.
 2. Kontrola biletów może się odbywać wyłącznie po rozpoczęciu jazdy lub rejsu, wewnątrz pojazdu.
 3. Kontroler w czasie kontroli musi mieć identyfikator umieszczony w widocznym dla pasażera miejscu. W przypadku jego braku pasażer ma prawo żądać od kontrolującego okazania identyfikatora i spisania jego numeru służbowego.
 4. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
  • nazwę operatora lub organizatora;
  • nr identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli;
  • zdjęcie kontrolującego;
  • zakres upoważnienia;
  • okres ważności identyfikatora;
  • pieczęć i podpis wystawcy.
 5. Podczas kontroli biletów pasażer obowiązany jest bez wezwania okazać, a na prośbę podać bilet kontrolującemu (w przypadku korzystania z przejazdu ulgowego bilet wraz z dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego), a osoba korzystająca z przejazdu bezpłatnego dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego.
 6. W przypadku posiadania biletu z aplikacji mobilnej, pasażer jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki techniczne umożliwiające odczytanie ważności biletu (np. poprzez QR kod) przez kontrolującego bilety. Brak możliwości zapewnienia tych warunków traktowany jest jako przejazd bez biletu.
 7. Pasażer, który podczas kontroli biletów, nie może okazać ważnego biletu za przejazd obowiązany jest do uiszczenia opłaty za przejazd wg podwyższonej taryfy. Pasażer otrzyma zwrot tej opłaty – pomniejszonej o opłatę manipulacyjną, jeżeli przy jej uiszczeniu oświadczy, że posiada okresowy bilet imienny, oraz okaże dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na stwierdzenie jego tożsamości (w celu odnotowania), a następnie w ciągu 7 dni przedłoży w siedzibie firmy kontrolującej ważny imienny bilet okresowy.
 8. W przypadku, gdy pasażer nie posiada biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi albo bezpłatnego przejazdu i odmawia okazania dokumentu, kontrolujący ma prawo skorzystać z pomocy funkcjonariuszy Policji lub służb porządkowych, które z mocy prawa mają uprawnienia do ustalenia tożsamości osób.
 9. Bilety lub dokumenty uprawniające do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, co do których istnieje podejrzenie, że są sfałszowane, kierowca lub służby nadzoru ruchu zatrzymują za pokwitowaniem, sporządzając jednocześnie doniesienie na Policję.
 10. Pasażer, który odmawia uiszczenia należności i opłaty dodatkowej podczas kontroli w autobusie lub statku/pojeździe, może kontynuować podróż jeżeli legitymuje się dokumentem tożsamości i podpisze zobowiązanie do zapłaty należnej kwoty w terminie 7 dni od daty przyjęcia wezwania.
 11. Wyjaśnienia i odwołania w sprawach związanych z kontrolą biletów, należy składać w siedzibie firmy kontrolującej wskazanej na druku opłaty dodatkowej.

Rozdział 5

Odpowiedzialność za szkody

§17

 1. Pasażer odpowiada wobec operatora za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zniszczenia z jego winy pojazdu lub innych urządzeń w nim się znajdujących.
 2. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego lub zwierząt.
 3. Operator odpowiada za szkody poniesione przez pasażerów, wynikające ze stanu technicznego pojazdów. Pasażer zgłasza kierowcy lub obsłudze statku fakt powstania szkody w tym pojeździe.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody przez niego niezawinione powstałe między innymi wskutek:
  • przerw w ruchu albo zmian trasy jazdy lub rejsu pojazdu, spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego, żeglugi śródlądowej lub innych kompetentnych organów;
  • zachowania pasażerów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 6

Bezpieczeństwo

§18

 1. Pojazdy operatora wyposażone w urządzenia rejestrujące ich wnętrze (monitoring), zapewniają stały nadzór nad bezpieczeństwem przewożonych pasażerów i kierowców.
 2. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek, nagranie z monitoringu zostaje wydane zewnętrznym służbom porządkowym (Policji; ITD), przedstawicielom sądu, prokuratury i udostępnione do wglądu organizatorowi.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek pasażera, nagranie z monitoringu zostaje zabezpieczone i przedstawione wnioskującemu.
 4. Wniosek o którym mowa w ust. 3, należy przesłać w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zaistnienia zdarzenia.
 5. Zapis z nagrania monitoringu pojazdu jest przechowywany przez maksymalnie 14 dni.

§19

 1. Stała łączność telefoniczna kierowcy i obsługi statku z dyspozytorem operatora, w sytuacji wypadku, zapewnia szybką reakcję na zaistniałą sytuację i wezwanie odpowiednich służb ratunkowych.
 2. Kierowca, obsługa statku odpowiada bezpośrednio za zgłoszenie wypadku i wezwanie odpowiednich służb ratunkowych.

 

§20

 1. W uzasadnionych przypadkach (np. zapalenie się pojazdu), kierowca lub obsługa statku podejmuje decyzję i przeprowadza ewakuację pasażerów  z pojazdu.
 2. Kierowca lub obsługa statku powiadamia dyspozytora operatora o przeprowadzeniu ewakuacji i o wezwaniu odpowiednich służb ratunkowych.
 3. W wypadku trudnych warunków atmosferycznych rejs statkiem może zostać odwołany decyzją kapitana statku.
 4. W sytuacji wymienionej w ust. 1, pasażer ma obowiązek bezwzględnie stosować się do ustnych poleceń kierowcy lub obsługi statku.

Rozdział 7

Postępowanie z rzeczami znalezionymi

§21

 1. Sposób postępowania z rzeczami znalezionymi regulują:
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych,
  • Wewnętrzna instrukcja operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy pn. „Postępowanie z rzeczami znalezionymi” (nr IS01/P01/PS01.1A).
 1. Rzeczy znalezione przez pracowników operatora w pojazdach są przekazywane na dyspozytornię operatora. Tam przechowywane są przez okres:
  • 14 dni – dotyczy dokumentów oraz przedmiotów o małej wartości,
  • 1 miesiąca – dotyczy rzeczy wartościowych.

Informację o zagubionej w autobusie lub statku rzeczy można uzyskać pod numerem telefonu operatora: 94-342-26-75.

Rozdział 8

Skargi i wnioski

§22

 1. Organizator:
  • Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. od 13.00 do 15.00 w siedzibie  przy ulicy Połczyńskiej 24, 75-815 Koszalin, tel. 94-311-80-60, 94-311-80-54 (całodobowy, alarmowy), e-mail: sekretariat@zdit-koszalin.pl.
  • Kierownik Działu Transportu Zbiorowego Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie przyjmuje osoby składające skargi i wnioski w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00, tel. 94-311-80-73.
 2. Operator:
  • Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 12:00 – 14:00 w siedzibie firmy przy ul. Gnieźnieńskiej 9; 75 – 736 Koszalin, tel. 94/34-26-684, e-mail: mzk@mzk.koszalin.pl, po uprzednim umówieniu telefonicznym
  • Kierownik Działu Organizacji Przewozów przyjmuje osoby składające skargi i wnioski w dni robocze w godz. 10:00 – 14:00, Tel. 94/ 34-45-270, e-mail: przewozy@mzk.koszalin.pl

MZK Koszalin