Ulgi i uprawnienia

Podstawa prawna:

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach są uprawnieni:

1)  parlamentarzyści;

2)  dzieci przed ukończeniem 4 roku życia;

2a) dzieci w wieku powyżej 4 lat do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym na podstawie Koszalińskiej Karty Mieszkańca;

3)  osoby powyżej 70 lat posiadające Koszalińską Kartę Mieszkańca;

4)  inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie lub przewodnicy towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu do znacznego stopnia niepełnosprawności lub całkowicie niezdolnemu do pracy i samodzielnej egzystencji;

5)  osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub posiadające orzeczenie równoważne o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji a także towarzyszący im opiekunowie;

6)  uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych i integracyjnych;

6a) opiekunowie uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych i integracyjnych w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem;

7)  osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz towarzyszący im opiekunowie;

8)  dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia oraz towarzyszący im opiekunowie;

9)  młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim do 24 roku życia oraz opiekunowie towarzyszący młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym z powodu narządu wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O);

10)  pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie;

11)  honorowi dawcy krwi posiadający tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I-go stopnia zamieszkujący w Koszalinie oraz w powiecie koszalińskim;

12)  uczniowie szkół podstawowych zamieszkujący w Koszalinie;

12a) uczniowie szkół podstawowych w Koszalinie, zamieszkujący w Gminie Biesiekierz lub Gminie Manowo;

13) pasażerowie w dniu 22 września każdego roku, tj. w :Dniu bez Samochodu;

14) dawcy przeszczepów posiadający tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu.

 

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów w granicach miasta Koszalina są uprawnieni:

1)  umundurowani funkcjonariusze Policji, żołnierze Żandarmerii Wojskowej, strażnicy Straży Miejskiej w Koszalinie;

2)  wolontariusze hospicjów w Koszalinie;

3)  członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę – Oddział w Koszalinie.

 

Do korzystania z opłaty ulgowej na wszystkich liniach są uprawnieni:

1)  studenci szkół wyższych;

2)  uczniowie szkół podstawowych niezamieszkujący w Koszalinie;

2a) uczniowie szkół ponadpodstawowych i policealnych do 21 roku życia;

3)  dzieci od lat 4 do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym;

4)  emeryci i renciści;

4a) osoby powyżej 70 lat;

5)   kombatanci i osoby represjonowane;

6) osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r., zamieszkujące w Koszalinie oraz w powiecie koszalińskim.

7) osoby posiadające status weterana poszkodowanego;

8) osoby posiadające status weterana, które ukończyły 60 lat, zamieszkujące w Koszalinie.

 

 

Dokumentami uprawniającymi do korzystania z opłat ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów są:

1)  dla parlamentarzystów – ważna legitymacja wydana przez kancelarię Sejmu lub Senatu;

2)  dla dzieci do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym – dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka;

2a) dla dzieci w wieku powyżej 4 lat do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym na podstawie Koszalińskiej Karty Mieszkańca – Koszalińska Karta Mieszkańca w formie plastikowej, elektronicznej lub opaski dziecka;

3)  dla osób które ukończyły 70 lat – dokument potwierdzający tożsamość;

3a) dla osób, które ukończyły 70 lat posiadających Koszalińską Kartę Mieszkańca – Koszalińska Karta Mieszkańca w formie plastikowej, elektronicznej lub opaski;

4)  dla inwalidów wojennych i wojskowych – książeczka inwalidy wojennego/wojskowego, zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez właściwy organ;

5)  dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub posiadających orzeczenie równoważne o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji – ważna legitymacja o niepełnosprawności, wydana przez właściwy organ;

6)  dla osób niewidomych nie uznanych za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – dokumenty wymienione w § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 179, poz. 1495 z późn. zm.);

7)  dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych – ważna legitymacja szkoły;

8)  dla opiekunów uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem – zaświadczenie wydane przez szkołę na druku MI-I/2002;

9)  dla dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia – ważna legitymacja o niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ;

10)  dla młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym i lekkim do 24 roku życia – ważna legitymacja o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ;

11)  dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o w Koszalinie – bilet pracowniczy;

12)  dla honorowych dawców krwi posiadających tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I-go stopnia – ważna legitymacja Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;

13)  dla wolontariuszy hospicjów w Koszalinie – ważna legitymacja wydana przez Hospicjum;

14)  dla członków Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Oddział w Koszalinie – ważna legitymacja wydana przez Zarząd Oddziału;

15)  dla studentów szkół wyższych – ważna legitymacja studencka wydana przez polską uczelnię wyższą, ważna międzynarodowa legitymacja International Student Identity Card (ISIC), ważna europejska karta młodzieżowa Euro < 26 Student;

16)  dla uczniów szkół podstawowych zamieszkujących w Koszalinie – odpowiednio jeden z następujących dokumentów:

  1. ważna legitymacja szkolna zawierająca informację o miejscu zamieszkania ucznia w granicach administracyjnych Koszalina;
  2. ważna legitymacja szkolna wraz z biletem wolnej jazdy dla ucznia szkoły podstawowej;
  3. ważna legitymacja szkolna wraz z Koszalińską Kartą Mieszkańca w formie plastikowej, elektronicznej lub opaski ucznia;

16a) dla uczniów szkół podstawowych niezamieszkujących w Koszalinie – ważna legitymacja szkolna;

16b) dla uczniów szkół ponadpodstawowych i policealnych – ważna legitymacja szkolna;

16c) dla uczniów szkół podstawowych w Koszalinie, zamieszkujących w Gminie Biesiekierz lub Gminie Manowo – ważna legitymacja szkolne wraz z biletem wolnej jazdy ucznia;

17)  dla emerytów i rencistów – odpowiednio jeden z następujących dokumentów:

a) aktualny odcinek wypłaty emerytury lub renty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;

b) ważna legitymacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;

c) ważna legitymacja terenowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;

18)  dla kombatantów i osób represjonowanych – zaświadczenie lub legitymacja potwierdzająca uprawnienia kombatanta lub osoby represjonowanej;

19)  dla opiekuna lub przewodnika towarzyszącego osobie uprawnionej – dokument osoby uprawnionej do bezpłatnych przejazdów.

20)  dla osób, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obwiązujących do kwietnia 1989 r., zamieszkujących w Koszalinie oraz powiecie koszalińskim – decyzja wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;

21)  dla dawców przeszczepów posiadających tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu – legitymacja „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości.

22)  dla osób posiadających status weterana poszkodowanego – legitymacja weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

23)  dla osób posiadających status weterana – legitymacja weterana wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

MZK Koszalin