Pomosty

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMOSTÓW

Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie

Rozdział 1

Postanowienie ogólne

§1

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników pomostów, których właścicielem jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie w miejscowości Unieście i Mielno- Unieście.
 2. Regulamin określa zasady przebywania na terenie pomostu, korzystania z urządzeń i wyposażenia, przepisy ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i ochrony ppoż.
 3. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o Pomoście – należy przez to rozumieć zespół budowli i urządzeń na brzegu jeziora i w jeziorze, służący do cumowania, postoju oraz obsługiwania linii transportu żeglugowego przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie między miejscowościami Koszalin, i Mielno/Unieście przez statek pasażerski MZK.

Rozdział 2

Przepisy porządkowe pomostu

§2

 1. Prawo do przebywania na pomoście mają:
  1. pasażerowie statku ( osoby korzystające z usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie),
  2. właściciele jednostek pływających,
  3. inne osoby.
 2. Teren na którym znajduje się pomost, nie jest kąpieliskiem ani miejscem wykorzystywanym do kąpieli w myśl przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pozn. zm.).
 3. Wszystkie osoby korzystające z pomostu są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§3

 1. Na pomoście bezwzględnie zabrania się:
  1. biwakowania, palenia ognisk, kąpieli, skoków z pomostu,
  2. wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stwarzać inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia,
  3. palenia i picia alkoholu, spożywania środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środków odurzających,
  4. poruszania się jednostek pływających w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych jednostek, w tym statku MZK Sp. z o.o. w Koszalinie,
  5. prowadzenia handlu i działalności zarobkowej bez uprzedniej zgody właściciela,
  6. wykonywania prac pokładowych mogących stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych jednostek lub zanieczyścić środowisko naturalne,
  7. wjeżdżania na pomost rowerów, motorowerów, motocykli, quadów i innych pojazdów,
  8. jazdy na pomoście na rolkach i deskorolkach.

Rozdział 3

Przepisy ochrony środowiska

§4

 1. Na pomoście i akwenie obowiązuje bezwzględny zakaz:
  1. wysypywania i wylewania środków chemicznych, olejów silnikowych i innych substancji szkodliwych mogących zanieczyścić wodę,
  2. niszczenia roślinności oraz ingerencji w życie dzikich zwierząt żyjących w obrębie pomostu.

Rozdział 4

Przepisy bezpieczeństwa i ochrony ppoż.

§5

 1. Na pomoście obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony przeciwpożarowej.
 2. Załogi jednostek zobligowane są do przestrzegania oznakowania świetlnego w porach ograniczonej widzialności oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

§6

 1. W szczególności na pomoście i terenie przyległym zabrania się:
  • rozpalania ognisk (w miejscach do tego nie przeznaczonych), pochodni lub też używania bez potrzeby – ratowniczych środków pirotechnicznych,
  • tarasowania przejść nabrzeża oraz blokowania wejścia na pomost,
  • stwarzania sytuacji niebezpiecznych zarówno na akwenie jak i na pomoście.
 2. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa i zagrożeń należy zawiadomić odpowiednie służby:
  1. 997 – POLICJA
  2. 998 – STRAŻ POŻARNA
  3. 999 – POGOTOWE RATUNKOWE
  4. 112 – ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICZY MIASTA I POWIATU
  5. (94) 345 26 75 – DYSPOZYTOR MZK SP. Z O.O.  (CAŁĄ DOBĘ)

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§7

 1. Dzieci do 12 lat przebywające na pomoście winny być pod stałą opieką rodziców lub opiekunów.
 2. Osoby niepełnosprawne powinny znajdować się na pomoście pod opieką opiekuna.
 3. Zwierzęta powinny przebywać na smyczy zaś psy w kagańcu).
 4. MZK Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania osób przebywających na przystani oraz nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku zagrożenia życia lub mienia z pomostu mogą korzystać wszyscy użytkownicy akwenu.
 6. Za zabezpieczenia innych jednostek cumujących przy pomoście odpowiadają ich właściciele.
 7. Osoby, które umyślnie uszkodziły konstrukcję pomostu ponoszą odpowiedzialność materialną.

§8

 1. W sprawach nie objętych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458 ) .
 2. Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. od 12.00 do 14.00 w siedzibie firmy przy ul. Gnieźnieńskiej 9; 75-736 Koszalin, tel. 94/34-26-684 oraz na e-mail: mzk@mzk.koszalin.pl

MZK Koszalin