Przystań

REGULAMIN PRZYSTANI

Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie

Rozdział 1

Postanowienie ogólne

§1

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Przystani.
 2. Właścicielem Przystani w miejscowości Koszalin – Jamno, ul Promowa jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady przebywania na terenie Przystani, korzystania z urządzeń i wyposażenia, przepisy ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i ochrony p.poż.
 4. Za prawidłowe funkcjonowanie Przystani oraz jej dozór w zakresie utrzymania bezpieczeństwa, ładu i porządku odpowiada Obsługa przystani.
 5. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
  1. Przystani – należy przez to rozumieć akwen i grunt oraz związaną z nim infrastrukturę,  znajdująca się w granicach przystani, służącą do cumowania, postoju jednostek oraz obsługiwania linii transportu żeglugowego przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Koszalinie między miejscowościami Koszalin i Unieście przez statek pasażerski MZK.
  2. Obsługa Przystani – osoby zatrudnione przez właściciela Przystani do pełnienia obowiązków polegających w szczególności na ochronie przystani, utrzymywaniu ładu, porządku, bezpieczeństwa i pobieraniu opłat za  postój jednostek pływających.

Rozdział 2

Przepisy porządkowe Przystani

§2

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Przystani i korzystające z jej obiektów są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz poleceń wydawanych przez  Obsługę Przystani.
 2. Cumowanie i postój jednostek pływających dozwolony jest w miejscach do tego wyznaczonych zgodnie z obowiązującą taryfą opłat.
 3. Rejestr jednostek cumujących prowadzi Obsługa Przystani.
 4. Zezwolenia na slipowanie i cumowanie jednostek udziela Obsługa Przystani.
 5. Wszelkie formalności związane z postojem jednostki wraz z stosowną opłatą dokonuje się bezpośrednio po zacumowaniu u Obsługi Przystani. Obsługa Przystani może żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 6. Do osób cumujących jednostki należy zabezpieczenie posiadanego mienia przed uszkodzeniem lub kradzieżą.
 7. Łodzie należy cumować do kei lub boi w sposób wykluczający zerwanie lin bądź utrudnianie cumowania innym jednostkom.
 8. Fały powinny zostać zabezpieczone przed wywoływaniem hałasu.

§3

 1. Na terenie i akwenie wodnym Przystani zabrania się:
  1. zachowania niezgodnego z zasadami etyki żeglarskiej oraz stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych osób,
  2. cumowania jednostek pływających bez zgody właściciela,
  3. pozostawianie luźnych cum na zewnątrz jednostki,
  4. samowolnej zmiany stanowiska postojowego,
  5. wytwarzania fali,
  6. mycia jednostek z użyciem detergentów,
  7. wylewania i wyrzucania za burtę jakichkolwiek zanieczyszczeń,
  8. pozostawiania śmieci poza przeznaczonymi na nie pojemnikami,
  9. pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych lub gazowych bez dozoru,
  10. palenia ognisk i grilla w miejscach do tego nie przeznaczonych,
  11. kąpieli, skoków z pomostu,
  12. parkowania w miejscach do tego nie wyznaczonych,
  13. korzystania z urządzeń lub wyposażenia Przystani nie zgodnie z ich przeznaczeniem,
  14. wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stwarzać inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia na terenie Przystani i pomostu,
  15. palenia i picia alkoholu, spożywania środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu innych środków odurzających,
  16. wędkowania na pomoście,
  17. poruszania się jednostek pływających w sposób zagrażający bezpieczeństwu statku
   lub urządzeń Przystani,
  18. prowadzenia handlu i działalności zarobkowej na terenie pomostów i nabrzeży
   bez uprzedniej zgody właściciela Przystani,
  19. zanieczyszczania przez zwierzęta terenu Przystani oraz wody,
  20. wykonywania prac pokładowych mogących stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych jednostek lub zanieczyścić środowisko naturalne.

Rozdział 3

Przepisy ochrony środowiska

§4

 1. Nieczystości stałe należy składować w pojemnikach usytuowanych na nabrzeżu.
 2. Na terenie i akwenie Przystani obowiązuje bezwzględny zakaz:
  1. wysypywania i wylewania środków chemicznych, olejów silnikowych i innych substancji szkodliwych mogących zanieczyścić wodę lub glebę,
  2. mycia samochodów, przyczep, rowerów i motorowerów,
  3. niszczenia roślinności oraz ingerencji w życie dzikich zwierząt żyjących w obrębie Przystani.

Rozdział 4

PPrzepisy bezpieczeństwa i ochrony ppoż.

§5

 1. Na obszarze Przystani obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony przeciwpożarowej.
 2. Załogi jednostek zobligowane są do przestrzegania oznakowania świetlnego w porach ograniczonej widzialności oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

§6

 1. W szczególności zabrania się:
  1. rozpalania ognisk na pomoście, pochodni lub też używania bez potrzeby – ratowniczych środków pirotechnicznych,
  2. tarasowania przejść nabrzeża oraz dróg pożarowych,
  3. blokowania pomostu,
  4. stwarzania sytuacji niebezpiecznych zarówno na akwenie jak i na terenie Przystani.

§7

 1. TELEFONY ALARMOWE:
  1. 997 – POLICJA
  2. 998 – STRAŻ POŻARNA
  3. 999 – POGOTOWE RATUNKOWE
  4. 112 – ZINTEGROWANY SYSTEM RATOWNICZY MIASTA I POWIATU
  5. (94) 345 26 75 – DYSPOZYTOR MZK SP. Z O.O.  (CAŁĄ DOBĘ)

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§8

 1. Przystanią zawiaduje Obsługa Przystani.
 2. Dzieci przebywające na przystani winny być pod stałą opieką rodziców lub opiekunów.
 3. Osoby niepełnosprawne powinny znajdować się na pomoście pod opieką opiekuna.
 4. Zwierzęta powinny przebywać na smyczy (psy w kagańcu) lub w odpowiednich do ich przemieszczania klatkach.
 5. MZK Sp. z o. o. nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania osób przebywających na Przystani oraz nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Wszelkie niebezpieczeństwa oraz wypadki należy niezwłocznie zgłosić Obsłudze Przystani lub na podane w § 6 nr telefonów alarmowych.
 7. W przypadku zagrożenia życia lub mienia z Przystani mogą korzystać wszyscy użytkownicy akwenu.
 8. Za prawidłowe zabezpieczenia jednostek cumujących przy pomoście odpowiadają ich właściciele.

§9

 1. W sprawach nie objętych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458).
 2. Skargi i wnioski klientów przyjmuje Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie w każdy wtorek w godzinach: 12:00-14:00, pokój nr 20, tel. (94) 342 66 84, lub na e-mail: mzk@mzk.koszalin.pl

MZK Koszalin