Ulgi i uprawnienia

Podstawa prawna:

 • Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie Nr IX/98/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
 • Uchwała nr XXXVI/554/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 października 2013 r.
 • Uchwała nr XXXVII/572/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 listopada 2013 r.
 • Uchwała nr XLVIII/683/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 września 2014 r.
 • Uchwała nr XI/133/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2015 r.

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach są uprawnieni:

 • parlamentarzyści;
 • dzieci przed ukończeniem 4 roku życia;
 • osoby, które ukończyły 70 lat;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie lub przewodnicy towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu do znacznego stopnia niepełnosprawności lub całkowicie niezdolnemu do pracy i samodzielnej egzystencji;
 • osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub posiadające orzeczenie równoważne o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji a także towarzyszący im opiekunowie;
 • uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych i integracyjnych,
 • opiekunowie uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych i integracyjnych w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz towarzyszący im opiekunowie;
 • dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia oraz towarzyszący im opiekunowie;
 • młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim do 24 roku życia oraz opiekunowie towarzyszący młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym z powodu narządu wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności 04-0);
 • pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie
 • honorowi dawcy krwi posiadający tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I-go stopnia (ponad 18 litrów krwi), zamieszkali w Koszalinie oraz w powiecie koszalińskim.

Dokumentami uprawniającymi do korzystania z opłat ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów są:

 • dla parlamentarzystów – ważna legitymacja wydana przez kancelarię Sejmu lub Senatu;
 • dla dzieci do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym – dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka;
 • dla osób które ukończyły 70 lat- dokument potwierdzający tożsamość;
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych – książeczka inwalidy wojennego / wojskowego, zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez właściwy organ;
 • dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub posiadających orzeczenie równoważne o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji – ważna legitymacja o niepełnosprawności, wydana przez właściwy organ;
 • dla osób niewidomych nie uznanych za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – dokumenty wymienione w § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002r. W sprawie rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U Nr 179, poz. 1495zpóźn.zm.);
 • dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych – ważna legitymacja szkoły;
 • dla opiekunów uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem – zaświadczenia wydane przez szkołę na druku MI-l/2002;
 • dla dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia – ważna legitymacja o niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ;
 • dla młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym i lekkim do 24 roku życia – ważna legitymacja o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ;
 • dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie – bilet pracowniczy;
 • dla honorowych dawców krwi posiadających tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I-go stopnia – ważna legitymacja Honorowego Dawcy Krwi (powyżej 18 litrów krwi) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;
 • dla wolontariuszy hospicjów w Koszalinie – ważna legitymacja wydana przez Hospicjum;
 • dla członków Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Oddział w Koszalinie – ważna legitymacja wydana przez Zarząd Oddziału;
 • dla studentów szkół wyższych – ważna legitymacja studencka wydana przez polskąuczelnię wyższą ważna międzynarodowa legitymacja International Student Identity Card (ISIC), ważna europejska karta młodzieżowa Euro < 26 Student;
 • dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych-ważna legitymacja szkolna;
 • dla emerytów i rencistów – odpowiednio jeden z następujących dokumentów:
  • aktualny odcinek wypłaty emerytury lub renty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;
  • ważna legitymacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość;
  • ważna legitymacja terenowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
 • dla kombatantów i osób represjonowanych – zaświadczenie lub legitymacja potwierdzająca uprawnienia kombatanta lub osoby represjonowanej;
 • dla opiekuna przewodnika towarzyszącego osobie uprawnionej – dokument osoby uprawnionej do bezpłatnych przejazdów.