Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności  – Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.mzk.koszalin.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody niezgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • pochodzą z różnych źródeł, może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre pliki PDF opublikowane jako skany dokumentów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Siadak.
 • E-mail: informatyk@mzk.koszalin.pl
 • Telefon: 943445283

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu
 • Adres: Gnieźnieńska 9; 75-736 Koszalin
 • E-mail: mzk@mzk.koszalin.pl
 • Telefon: 943426684

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Budynek Administracyjny zlokalizowany w Koszalinie  przy ul. Gnieźnieńskiej 9.

 1. Do siedziby Spółki można dojechać autobusem linii nr 16, 8, 4.
 2. Przy wejściu do budynku od strony zajezdni znajdują się wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla klientów.
 3. Do budynku głównego można wejść od zajezdni  i  wejściem bezpośrednio od ul. Gnieźnieńskiej 9, drzwi wejściowe do budynku otwierają się do wewnątrz
 4. Wejście w  budynku głównym od strony  ul. Gnieźnieńskiej posiada  łagodny zjazd  dla wózka inwalidzkiego, a od strony zajezdni  bezstopniowe wejście,  drzwi  otwierają się na zewnątrz.
 5. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie.
 6. W budynku głównym znajduje się  tablica informacyjna
 7. W dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00, zapewniona jest pomoc Koordynatora ds. dostępności, przy czym zalecane jest uprzednie umówienie spotkania.
 8. Budynek nie jest wyposażony w windę, a główna obsługa   interesantów odbywa się na parterze, gdzie dostępne  są kasy, dział organizacji przewozów – pokój nr 4, kadry, pokój nr 1 Dostępna  jest jeż toaleta.
 9. Sekretariat znajduje się na 1 piętrze, w korytarzu po prawej  stronie, pokój nr 20.
 10. Wyjścia ewakuacyjne są oznaczone na każdej kondygnacji budynku.
 11. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 12.  Brak tłumacza polskiego języka migowego (PJM)

Rozwiązania zastosowane w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. o.o. w  Koszalinie.

 1. Autobusy posiadają:
  a) niską podłogę na całej długości pojazdu, bez dodatkowych stopni wejściowych przy drzwiach oraz bez progów poprzecznych wewnątrz;
  b) układ przyklęku umożliwiający obniżenie podłogi pojazdu do wysokości chodnika na przystanku,
  c) oznakowania piktogramami na podłodze i ścianie bocznej, wyznaczoną strefę  dla wózków dziecięcych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wyposażona w urządzenia przytrzymujące i zapewniające stabilność wózka inwalidzkiego oraz w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez pasażera z niepełnosprawnością,
  d) rampę (podest) najazdowy do obsługi wózka inwalidzkiego przy drzwiach  rozkładaną przez kierowcę autobusu,
  e) przyciski wewnętrzne STOP z wypukłymi znakami w języku Braille’a,
  f) elektroniczne, diodowe tablice informacyjne wewnątrz i zewnątrz pojazdu informujące o numerze linii i trasie przejazdu autobusu, w tym o kolejnych przystankach,
  g) system głosowej zapowiedzi przystanków, wraz z wyświetlaniem ich kolejnych nazw przebiegiem trasy linii,
  h) poręcze i uchwyty o barwie ostrzegawczej (żółtej),
  i) osłony krawędzi stopni w kolorze ostrzegawczym (żółtym), w celu zminimalizowania ryzyka potknięcia się,
  j) drzwi wyposażone w system ochrony przed ściśnięciem pasażera przy zamykaniu drzwi,

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

MZK Koszalin